Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-470 Sémantické základy znalostných systémov
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. PhDr. Ján Šefránek CSc.
www stránka:

Cieľ:

Poskytnúť pohľad na znalostné systémy, ktorý umožní skĺbiť teoretické základy (a dôkladné pochopenie témy) s dôležitými a perspektívnymi aplikáciami takého typu ako je sémantický web.

Sylabus:
  1. sémantický web, úvod, motivácia pre štúdium sémantických základov znalostných systémov
  2. reprezentácia poznatkov
  3. pravidlové systémy
  4. sémantická špecifikácia rôznych typov inferencie v znalostných systémoch
  5. sémantický web – poučený pohľad
Literatúra:

Šefránek: Inteligencia ako výpočet, IRIS Bratislava, 2002 (niektoré kapitoly)


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012