Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-265 Deklaratívne programovanie
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 60/40
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša Ing. Ján Komara
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Úvod do deklaratívneho programovania. Programy sú definície rekurzívnych funkcií. Dátové štruktúry sa kódujú do prirodzených čísel. Výpočtový model je založený na redukcií termov. Jazyk formálnej aritmetiky sa používa na špecifikáciu problémov. Problémy sa riešia na cvičeniach v programovacom jazyku CL.

Sylabus:

Prirodzené čísla. Explicitné definície. Primitivná rekurzia. Rekurzia s mierou. Definície predikátov. Chvostová rekurzia a iterácia. Rekurzia na notácií a binárna aritmetika. Dyadická aritmetika a slovné úlohy. Párovacia funkcia a kódovanie do prirodzených čísel (aritmetizácia).
Dátové štruktúry. Zoznamy. Operácie na zoznamoch. Kombinatorické funkcie na zoznamoch. Triedenie zoznamov. Aplikácie zoznamov. Binárne stromy. Binárne vyhľadávacie stromy. Braunove stromy a funkcionálne polia. Haldy a prioritné fronty. Symbolické výrazy. Univerzálna funkcia pre primitívne rekurzívne funkcie. Výroková logika a rozpoznávanie tautológií. Polia.

Literatúra:

J. Komara and P. J. Voda. Metamathematics of Computer Programming. 2001.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012