Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-181 Numerická matematika
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: K3
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Pavol Chocholatý CSc.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť študentov so základnými metódami numerickej matematiky, ktoré sú nevyhnutné pri riešení úloh s využitím samočinných počítačov a dostupného softvéru.

Sylabus:

Matematický model a miesto numerickej matematiky pri riešení reálnych problémov. Chyby a dôsledky počítačovej aritmetiky. Stabilita. Rekurentné relácie a ich použitie – príklady nestability. Numerické metódy riešenia algebraických a transcendentných rovníc. Počítačová implementácia výpočtu druhej odmocniny. Riešenie systémov nelineárnych rovníc. Interpolácia, optimálny výber interpolačných uzlov. Lineárne a kubické splajny. Metóda najmenších štvorcov. Numerická derivácia a kvadratúra. Numerické riešenie systémov lineárnych rovníc – Gaussova eliminácia s čiastočným výberom hlavného prvku. Jacobiho a Gaussova – Seidelova metóda.

Literatúra:

Lars Eldén, Linde Wittmeyer-Koch: Numerical analysis An Introduction ACADEMIC Press, INC, San Diego, 1990
J.Babušíková, M.Slodička, J. Weisz: Numerické metódy, UK Bratislava, 2000 (skriptá)
A. Fillová, A.Valková: Numerická matematika II ,UK Bratislava 1991 (skriptá)
S.Míka: Numerické metody algebry, SNTL Praha 1982
P.Přikryl: Numerické metody matematické analýzy, SNTL Praha 1985


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012