Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-175 Pravdepodobnosť a štatistika
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša Mgr. Lenka Filová PhD.
www stránka:

Cieľ:

Vysvetlenie princípov pravdepodobnostného modelovania. Stručný prehľad pravdepodobnostnými metódami používanými v informatike. Popis základných metód štatistickej analýzy dát.

Sylabus:

Definícia pravdepodobnostného modelu a základné vlastnosti pravdepodobnosti, podmienená pravdepodobnosť a Bayesove vety, náhodné premenné a ich číselné charakteristiky, limitné vety, základy teórie Markovovych reťazcov, základy pravdepodobnostnej teórie informácie, regresný model s normálnym rozdelením chýb, teória odhadu parametrov štatistického modelu, testovanie štatistických hypotéz.

Literatúra:

Grimmett G, Stirzaker D: „Probability and Random Processes“, Oxford University Press 2001
Mitzenmacher M, Upfal E: „Probability and Computing“, Cambridge University Press, 2005
Trivedi, KS: „Probability and Statistics with Reliability, Queuing and Computer Science Applications“, John Wiley & Sons, 2002


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012