Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-210 Úvod do matematickej logiky
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Eduard Toman CSc.
www stránka:

Cieľ:

Axiomatický výklad výrokového, predikátového počtu a špeciálnych teórií.

Sylabus:
  1. Úvod: Jazyk logiky, Formálne systémy logiky.
  2. Výroková logika: Syntax výrokovej logiky, Sémantika výrokovej logiky, Veta o kompaktnosti, Formálny systém výrokovej logiky, Veta o dedukcií, Postove vety, Teorémy výrokovej logiky, Konjunktívny a disjunktívny normálny tvar, Booleovské funkcie.
  3. Predikátová logika: Syntax predikátovej logiky, Sémantika predikátovej logiky, Substitúcie termov za premenné, Axiomy predikátovej logiky, Veta o dedukcií, Prenexné tvary formúl, Predikátová logika s rovnosťou, Príklady teórií s rovnosťou.
Spôsob hodnotenia:
Študent môže v rámci zimného semestra získať najviac 100 bodov. Maximálne 30 bodov môže mať na základe prítomnosti na cvičeniach a najviac 70 bodov môže získať na skúške. Podľa sumy bodov za cvičenia a za skúšku dostáva celkovú známku.
Počet bodovZnámka
Od 95 bodov A
Od 82 bodov B
Od 69 bodov C
Od 60 bodov D
Od 55 bodov E
Menej ako 55 bodov FX

.

Literatúra:
  1. Eduard Toman: Vybrané partie z logiky
  2. Antonín Sochor: Klasická matematická logika, UK v Prahe, Nakladatelství Karolinum, 2001
  3. Víteslav Švejdar: Logika, neúplnosť, složitosť a nutnosť, Academia, Nakladatelství AV ČR, 2002
  4. J. Kolář, O. Štepánková, M. Chytil: Logika, algebry a grafy, STNL, Nakladatelství technické literatúry Alfa, Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, 1989
  5. S. V. Jablonskij: Úvod do diskrétnej matematiky, Alfa, Vydavateľstvo technickej a ekonomickej literatúry, Bratislava, 1984

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012