Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-311 Nové trendy personálnych počítačov
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:prednáša RNDr. Imrich Szarka CSc.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť poslucháčov so súčasným stavom vývoja personálnych počítačov desktopových, ale aj notebookov z hľadiska hardware.
Umožniť študentom získať skúsenosti na realizácii konkrétnych miniprojektov.

Sylabus:

Podrobné oboznámenie sa jednotlivými komponentmi hardwaru by malo umožniť okrem návrhov optimálnych konfigurácii aj diagnostikovanie a prípadne odstránenie závad. Prezentovanie súčasných technológií v tejto oblasti by mali rozšíriť obzor poslucháčov o smere vývoja do blízkej budúcnosti.

Nové technológie ako V-PRO, AMT, VIIV, TPM, ako aj multiprocesorové systémy na báze nových nano-technológii s využitím revolučných zmien vo výrobe polovodičov, napr. Hi-K (použitím Hafnia), Tera-Scale a pod. významným spôsobom zmenia výkon a použitie počítačov v najbližšej dobe. Tieto nové technológie samozrejme prinášajú aj požiadavky na ďalší vývoj software.

Podľa možností sa budú prezentovať aj niektoré praktické ukážky. Nové poznatky z týchto oblastí by mali pomôcť poslucháčom sa lepšie orientovať pri využití nových technológii v praxi. Vzhľadom na rýchly vývoj hardware, obsah predmetu sa bude priebežne aktualizovať.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012