Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-615 Úvod do webových aplikácií
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: K3
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť sa s tvorbou dynamických webových stránok pomocou jazyka PHP s využitím databázy MySQL.

Sylabus:
Literatúra:

Castagnetto J. a kol: PHP Programujeme profesionálne, Computer press, 2001
Welling L., Thomson L.: PHP a MySQL - rozvoj webových aplikácií, SoftPress, 2002
www.php.sk, www.php.net
www.mysql.com


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012