Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-910 Bakalárska práca
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: D
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Odovzdanie bakalárskej práce k obhajobe v riadnom termíne.

Sylabus:

Samostatná práca pod dohľadom vedúceho bakalárskej práce.

Literatúra:

Individuálne podľa výberu témy bakalárskej práce a zadania vedúceho bakalárskej práce.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012