Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-165 Programovanie (2)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Andrej Blaho
www stránka: http://pascal.input.sk/

Cieľ:

Zoznámiť sa s najjednoduchšími dynamickými dátovými typmi, so základnými algoritmami práce s nimi, zvládnuť základnú množinu vizuálnych komponentov objektového Pascalu.

Sylabus:

Dynamické premenné; dynamické dátové typy: zoznam, strom, graf; algoritmy práce s dynamickými dátovými typmi; základné algoritmy triedenia; ďalšie komponenty jazyka pre prácu pod systémom windows.

Literatúra:

Prednášky sú na internete: www.edi.fmph.uniba.sk/blaho/delphi.ls


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012