Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-126 Programovanie (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P4,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 7
Vyučujúci:prednáša RNDr. Andrej Blaho
www stránka: http://pascal.input.sk/

Cieľ:

Zvládnuť základy programovania v objektovom Pascale vo vizuálnom prostredí Delphi, zoznámiť sa so základnými programovými a dátovými štruktúrami jazyka, úvod do OOP.

Sylabus:

Vizuálne prostredie Delphi, práca s grafikou; programové a dátové štruktúry jazyka, podprogramy, programové jednotky, rekurzia; práca s textom, súbory, lexikálna analýza; definovanie objektov, dedičnosť, polymorfizmus; základy programovania pod systémom windows.

Literatúra:

Prednášky sú na internete: www.edi.fmph.uniba.sk/blaho/delphi.zs


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012