Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-133 Pravdepodobnostné metódy
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Eduard Toman CSc.
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Vysvetlenie základných princípov a aplikácií pravdepodobnostných metód v diskrétnej matematike a ich ilustrácia na riešení konkrétnych kombinatorických úloh nadväzujúcich na predmety diskrétna matematika, kombinatorická analýza a teória grafov.

Sylabus:

Odhady a asymptotiky pre kombinačné čísla, Stirlingova a Wallisova formula, Markovova nerovnosť, Čebyševova nerovnosť. Príklady na použitie oboch nerovností, náhodné grafy, evaluácia náhodných grafov, náhodné Booleovské funkcie, extremálne úlohy na podmnožinách konečnej.

Literatúra:
Spencer: Ten lectures on the problablistic methods
Palmer E. M: Graphical evolution. John Willey & Sons, 1985

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012