Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-178 Kryptológia (1)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Martin Stanek PhD.
www stránka:

Cieľ:

Úvod do kryptológie, kryptosystémov a kryptologických protokolov.

Sylabus:
 1. úvod do kryptológie, šifrovanie
 2. blokové šifry (návrh, viacnásobné šifrovanie, operačné mody, AES)
 3. prúdové šifry (návrh, vlastnosti)
 4. asymetrické šifrovanie (úvod)
 5. RSA (inicializácia, implementácia, bezpečnosť)
 6. kvadratické rezíduá/ne-rezíduá (charakterizácia, vzťah k faktorizácii)
 7. Rabinov systém
 8. diskrétny logaritmus (Pohling-Hellmanov algoritmus)
 9. ElGamalov systém (inicializácia, bezpečnosť)
 10. hašovacie funkcie (birthday attack, MAC)
 11. digitálne podpisy (RSA schéma, ElGamal schéma, DSA, slepé podpisy)
 12. schémy pre zdieľanie tajomstva (Secret sharing schemes)
 13. kryptografické protokoly (Diffie-Hellman, Interlock, trusted third party)
 14. útoky na protokoly (opakovanie, symetria, interakcia protokolov, atď.)
 15. praktické odporúčania pre návrh protokolov
 16. BAN logika (jazyk, pravidlá, analýza Needham-Schroederovho protokolu)
Literatúra:

M. Stanek, Základy kryptológie, In Slovak, http://www.dcs.fmph.uniba.sk/~stanek/crypto/main2.pdf


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012