Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-189 Webové aplikácie (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša PaedDr. Roman Hrušecký PhD.
www stránka:

Cieľ:

Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní vytvoriť jednoduchú webovú aplikáciu na strane servera s možnosťou personalizovaného prístupu k jednotlivým častiam aplikácie. Údaje budú uložené v databáze.

Sylabus:

- Webové aplikácie na strane servera.
- Jazyk PHP (alt. Python, Ruby), prehľad základných funkcií, spracovanie a ošetrenie vstupov, SESSIONS, jednoduchý upload.
- Úvod do práce s databázou vo webovom prostredí, prepojenie PHP (alt. Python, Ruby) s databázou, základné dopyty do databázy.
- HTTP protokol.
- Úvod do webovej bezpečnosti.

Literatúra:

PHP a MySQL : Rozvoj webových aplikací / Luke Welling, Laura Thomson ; Překlad Jan Kuklínek. Praha : SoftPress, 2005
Programujeme PHP profesionálně / Jesus Castagnetto ... [et al.] ; Překlad Ludvík Roubíček. Brno : Computer Press, 2004
www.w3schools.com
Vlastné elektronické texty vyučujúceho predmetu zverejňované prostredníctvom web stránky predmetu, resp. systému Moodle.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012