Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-112 Úvod do webových technológií
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša PaedDr. Roman Hrušecký PhD.
www stránka:

Cieľ:

Po absolvovaní predmetu budú študenti schopní vytvoriť korektnú webovú stránku (v jazyku HTML) so správnou štruktúrou a vhodne naformátovaným obsahom. Dizajn bude riešený pomocou CSS, pričom bude prispôsobený rôznym zariadeniam. Stránky budú spĺňať základné podmienky prístupnosti pre ľudí so špeciálnymi potrebami.

Sylabus:

HTML
- štruktúrovanie dokumentu, elementy na formátovanie obsahu, základné prvky stránky vrátane multimediálnych objektov,
- kontrola korektnosti kódu,
- tabuľky,
- formuláre a ich vhodné štruktúrovanie.
Kaskádové štýly (CSS)
- vlastnosti a ich hodnoty, selektory, pseudotriedy,
- vlastnosti pre formátovanie písma a textu, tabuliek a ďalších objektov,
- farby, pozadia, dĺžky, jednotky,
- box model,
- umiestňovanie objektov, vizuálne formátovanie dokumentu,
- štýly pre rôzne zariadenia, Media Queries,
- ďalšie možnosti CSS s ohľadom na aktuálne verzie.
Základné informácie o prístupnosti a použiteľnosti webových stránok.
Architektúra webu, prehľad server-side a client-side technológií.

Literatúra:

Jazyky XHTML CSS DHTML WML : Kompletní referenční příručka pro tvorbu webu a WAPu / Petr Pexa. České Budějovice : KOPP, 2006
Eric Meyer o CSS - ovládněte kaskádové styly! / Eric Meyer ; překlad Jan Gregor. Brno : Zoner Press, 2004
CSS kaskádové styly pro webdesignéry / Marek Prokop. Brno : CP Books, 2005
Vlastné elektronické texty vyučujúceho predmetu zverejňované prostredníctvom web stránky predmetu, resp. systému Moodle.
www.w3schools.com


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012