Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-263 Tvorba a dizajn počítačových hier
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: K2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť študentov s bežnými postupmi a nástrojmi pre tvorbu počítačových hier. Získanie praktických skúseností pri tvorbe prototypu hry ako vlastného projektu.

Sylabus:

1. História počítačových hier. Klasifikácia do kategórii.
2. Štruktúra game developer tímu. Tvorba príbehu a gameplay.
3. Návrh počítačovej hry. Game design document. Súvis so softvérovou špecifikáciou.
4. Úvod do 3D hier. Graf scény, herné objekty.
5. Návrh a implementácia všeobecného herného enginu a jeho využitie pre rôzne typy hier.
6. Úvod do tvorby hier v Unity3D.
7. Pokročilá tvorba v Unity3D. Skriptovanie.
8. Ovládanie, user interface a menu.
9. Typické akcie a interakcie vo virtuálnom prostredí hry.
10. Realistické modelovanie herného prostredia. Fyzikálne modely.
11. Komunikácia po sieti, multiplayer hry. Štandardné metódy sieťovej komunikácie pre hry.

Literatúra:

[1] Bates, B. Game Design. Course Technology PTR, 2004.
[2] Brathwaite, B., and Schreiber, I. Challenges for Game Designers. Charles River Media, 2008.
[3] Eberly, D. H. 3D Game Engine Architecture: Engineering Real-Time Applications with Wild Magic. CRC Press, 2004.
[4] Fullerton, T. Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games. CRC Press, 2008.
[5] Gregory, J. Game Engine Architecture. A K Peters/CRC Press, 2009.
[6] Koster, R. A Theory of Fun for Game Design. Paraglyph Press, 2004.
[7] McShaffry, M., and Graham, D. Game Coding Complete, Fourth Edition. Course Technology PTR, 2012.
[8] Menard, M. Game Development with Unity. Course Technology PTR, 2011.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012