Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-MMN-255 Lineárne programovanie
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Naučiť študentov základné techniky lineárneho programovania (LP) so zameraním na tvorbu matematických modelov.

Sylabus:

Úvod do lineárneho programovania. Technika riešenia úloh LP simplexovou metódou. Geometria úlohy LP a geometrická interpretácia simplexovej metódy. Dualita v úlohách LP a jej dôsledky. Ekonomická interpretácia duálnej úlohy. Modelovanie úloh operačného manažmentu ako úloh lineárneho programovania.

Literatúra:

W. L. Winston: Operations Research : Aplications and Algorithms, Wadsworth Pub. Co., 1997.
V. Toma: Teória a algoritmy lineárneho programovania, UK v Bratislave, 1983.
J. Plesník: Operačná analýza, UK v Bratislava, 1989.
G. B. Dantzig, M. N. Thapa: Linear programming  1: Introduction.  Springer, New York 1997.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012