Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-MAT-611 Seminár z teórie grafov (2)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: S2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:vedie prof. RNDr. Martin Škoviera PhD.
www stránka:

Cieľ:

Účastníci seminára by mali získať predstavu o aktuálnych výsledkoch z teórie grafov a kombinatoriky a osvojiť si niektoré metódy a zásady samostatnej vedeckej práce.

Sylabus:

Referujú sa časopisecké články a vlastné práce účastníkov seminára.

Literatúra:

Diestel, Reinhard : Graph Theory, Springer 2005
Norman Biggs : Algebraic Graph Theory, CUP 1994


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012