Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-171 Agilné technológie v praxi
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: K2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša RNDr. Tomáš Kulich PhD.
www stránka: http://agiltech.dcs.fmph.uniba.sk
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Predstaviť študentom agilné technológie ako moderný spôsob vývoja softwaru na vysokej úrovni kvality a umožniť im získať praktické skúsenosti s ich použitím pri realizácií konkrétneho semestrálneho projektu.

Sylabus:

Úvod (princípy agilného programovania, výhody, nevýhody, riziká)
Praktická realizácia projektu, na ktorom sa budú demonštrovať nasledujúce body
- systémy na správu verzií (dôvody na použitie, problémy, porovnanie)
- codereviews (na čo slúžia, rôzne typy, dôraz kladený na naučenie sa správne reviewovať)
- dokumentácia (doccommenty, automatické generovanie dokumentácie)
- refaktoring (prečo a kedy je potrebné refaktorovať, ako navrhovať dobrý design)
- unit testing (frameworky, ako testovať, testovateľný versus netestovateľný kód)
- design patterny v praxi
- continuous build


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012