Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-251 Praktiká z počítačových sietí
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: L2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:vedie Mgr. Milan Plžík
vedie Mgr. Pavel Labath
www stránka: http://netlab.dcs.fmph.uniba.sk/siete

Cieľ:

Doplniť teoretické vedomosti z prednášky Počítačové siete o praktické ukážky a laboratórne experimenty s bežne používanými sieťovými technológiami.

Sylabus:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012