Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-MMS-222 Počítačová algebra (1)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť študentov so základmi počítačovej algebry: čo je jej predmet a ciele; získanie praktických skúseností so systémom MAPLE.

Sylabus:
Literatúra:

Davenport J.H., Siret Z., Tournier E.,: Computer Algebra, Academic Press 1988
R.J.Fateman: A Review of Mathematica, J. of Symbolic Computation (1992) 13, 545-579
B.W.Char, K.O.Geddes, B.L.Leong, M.B.Monagan, S.M.Watt: 1. Maple V, First Leaves: Tutorial Introduction to Maple, Springer-Verlag 1992


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012