Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
3-MDM-028 Algoritmické riešenie ťažkých problémov
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 100/0
Počet kreditov: 10
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť poslucháčov s hlavnými ideami, konceptami a technikami pre návrh algoritmov pre riešenie ťažkých problémov. Prezentovať deterministické, pravdepodobnostné, aproximačné a heuristické prístupy a ilustrovať ich na konkrétnych príkladoch.

Sylabus:
Literatúra:

Hromkovič J.: Algorithmics for hard problems. Springer Verlag, 2001.
Papadimitriou C.H.: Computational complexity. Addison – Wesley, 1994.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012