Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-MMN-201 Počítačové siete
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 30/70
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša RNDr. Andrej Bebják
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť sa so základnými princípmi počítačových (telekomunikačných) sietí, osvojiť si odbornú terminológiu a získať schopnosť komunikovať s odborníkmi v danej oblasti.

Sylabus:

Prednáška sa venuje telekomunikačných sieťam a službám, ich vývoju s dôrazom na integračné trendy v dátovej komunikácii, princípom prepínania a komunikačných protokolov, problematike sieťových architektúr a všeobecným aspektom koncových zariadení. Ďalej sa pojednáva o dátových prenosoch, o problematike synchronizácie, štandardoch a doporučeniach i výkonovej analýze. Prakticky orientované časti charakterizujú rôzne typy kabeláže, sieťové komponenty a techniky prepojenia sietí, ich administráciu a manažment.

Literatúra:

Fred Halsall: Introduction to Data Communications and Computer Networks.
Jean Warland: Communication Networks.
Uyless D. Black: Emerging Communication Technologies.
F. Kállay, P. Peniak: Počítačové siete a ich aplikácie.


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012