Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-153 Optimalizačné metódy (2)
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 10/90
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Naučiť základy teórie nelineárnej optimalizácie a oboznámiť sa s niektorými metódami riešenia nelineárnych úloh.

Sylabus:

Prvá časť: Metódy nelineárneho programovania.

  1. Metódy minimalizácie funkcie jednej premennej (Metódy intervalovej aproximácie - tzv. priame metódy. Metódy bodovej aproximácie minima - tzv. interpolačné metódy.)
  2. Klasické metódy minimalizácie funkcie n-premenných (Cauchyho metóda najväčšieho spádu. Metóda cyklickej súradnicovej redukcie. Newtonova a modifikovaná Newtonova metóda.)
  3. Moderné metódy minimalizácie funkcie n-premenných (Metóda združených gradientov. Kvázinewtonovské metódy.)

Druhá časť: Teória nelineárneho programovania.

  1. Matematický aparát úloh na viazaný extrém (Sedlové body a veta o minmaxe. Všeobecný princíp duality v extremálnych úlohách. Konvexné funkcie.)
  2. Podmienky optimality (Klasická úloha na viazaný extrém. Úloha nelineárneho programovania. Úloha konvexného programovania.)
  3. Teória duality konvexného programovania a jej aplikácie (Teória duality konvexného programovania. Geometrické programovania ako dôsledok teórie duality. Kvadratické programovanie.)
Literatúra:

Hamala, M.: Nelineárne programovanie, ALFA Bratislava 1976 (240 strán)
Lukšan, L.: Metódy s proměnnou metrikou, Academia Praha 1990 (347 strán)
Boyd, S.: http://www.stanford.edu/class/ee364


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012