Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-155 Kombinatorické štruktúry
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša prof. RNDr. Martin Škoviera PhD.
www stránka:

Cieľ:

Poskytnúť poslucháčovi základný prehľad o kombinatorických štruktúrach s aplikáciami v diskrétnej matematike a informatike.

Sylabus:

Permutácie a latinské štvorce, ortogonalita latinských štvorcov. Vyvážené blokové plány a dualita, špeciálne prípady: diferenčné množiny, Hadamardove matice, konečné projektívne roviny, súvis s rozkladmi grafov. Nevyvážené blokové plány, Steinerovské systémy trojíc. Vnorenia grafov do plôch. Základy teórie matroidov, matroidové a pažravé algoritmy.

Literatúra:
F. Roberts: Applied combinatorics
M. Hall: Combinatorial theory
L. Kučera, J. Nešetřil: Algebraické metody diskrétní matematiky
J. Bosák: Rozklady grafov

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012