Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-AIN-125 Počítačové videnie (2)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Elena Šikudová PhD.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť študentov s nadstavbovými technikami spracovania a rozpoznávania obrazu.

Sylabus:
Literatúra:

Hlaváč - Šonka: Počítačové vidění, 1992
Boyle - Šonka - Hlaváč: Image procesing, analysis and machine vision, 1999


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012