Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-AIN-121 Počítačové videnie (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť študentov so základnými technikami spracovania a rozpoznávania obrazu.

Sylabus:
Literatúra:

Gonzalez, Woods: Digital Image processing, 1992
Hlaváč - Šonka: Počítačové vidění, 1992
Boyle - Šonka - Hlaváč: Image procesing, analysis and machine vision, 1999


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012