Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-617 Logické programovanie ASP
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:
www stránka:

Cieľ:

Predstaviť paradigmu logického programovania Answer Set Programming a jej aplikáciu v rôznych oblastiach reprezentácie znalostí.

Sylabus:
Literatúra:
Chitta Baral: Knowledge Representation, Reasoning and Declarative Problem Solving. Cambridge University Press, 2003

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012