Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-MPG-102 Počítačová grafika (2)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Roman Ďurikovič PhD.
www stránka:

Cieľ:

Oboznámiť študentov s nadstavbovými technikami fotorealistickej počítačovej grafiky.

Sylabus:
Literatúra:
E. Ružický, Úvod do počítačovej grafiky, skriptá, MFF UK Bratislava, 1991
J. Žára a kol., Počítačová grafika, princípy a algoritmy, Grada, Praha 1992
E. Ružický, A. Ferko, Počítačová grafika a spracovanie obrazu, Sapientia, Bratislava 1995
J. Žára, B. Beneš, P. Felkel, Moderní počítačová grafika, Computer Press, Praha 1998

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012