Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-115 Vybrané kapitoly z geometrie pre grafikov
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 20/80
Počet kreditov: 3
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Eduard Boďa CSc.
www stránka:

Cieľ:

Získať základné vedomosti o projektívnej geometrii a algebraických varietách. Rozšíriť poznatky o krivkách a plochách.

Sylabus:
  1. Projektívne rozšírenie afinného priestoru: Nevlastné elementy. Homogénne súradnice. Podpriestory a ich analytické vyjadrenie. Stredové premietanie.
  2. Afinné a projektívne variety, algebraické vyjadrenie.
  3. Rovinné krivky. Dotyčnice a singulárne body. Zobrazenia kriviek a racionálne krivky. Kužeľosečky, ich klasifikácia v afinnom a projektívnom priestore.
  4. Plochy, zobrazenia plôch. Dotykové priamky a roviny. Singularity plôch.
Literatúra:
Budinský, B.: Analytická a diferenciální geometrie. SNTL, Praha, 1983
Pogorelov, A. V.: Geometrija. Nauka, Moskva 1983
Šedivý, O., Božek, M., Duplák, J., Kršňák, P.: Geometria 2, SPN, Bratislava, 1987
Boehm, H., Prautzsch, H.: Geometric Concepts for Geometric Design. A. K. Peters, 1994.
Farin, G., Hansford, D.: The Geometry Toolbox for Graphics and Modeling. A. K. Peters, 1998.
Rutter, G.: Geometry of Curves. Chapman and Hall 2000.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012