Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Stránky predmetov > Moderné informačné technológie 2

Moderné informačné technológie 2, LS 2010/11


POZOR !
Vaše aprílové maily sa mi na nešťastie stratili. Pošlite mi ich ešte raz. Veľmi sa ospravedlňujem.
Pozri nižšie "Vybrané témy" - to mám.

Surprised pondelok 13.jún 2011 je posledný deň na zaslanie semestrálnej práce (16.5.2011 - 17.6.2010 skúškové obdobie)
Prácu pošlite elektronicky na adresu suster@dcs.fmph.uniba.sk (Subject: MIT2 meno odosielatela) vo formáte meno_odosielatela.pdf alebo meno_odosielatela.doc alebo meno_odosielatela.odt (nie inom!)

Frown Semestrálnu prácu napíšte v rozsahu max 5 strán. Na začitku uveďte  názov prácemeno autoradátum.
Vaša práca má riešiť  nasledovné:

1) Rozpracovať podrobnejšie nejakú tému zo zvolenej prezentácie (povinná časť).
NAPRÍKLAD: definície; algoritmy; demonštračný príklad s vysvetlením; použitá teória; literatúra... atď.;
Uveďte linky na internete na danú tému, ak ste použili informáciu z nich.
Tému si vyberte z navrhovaných, alebo si vymyslite sami.
2) Váš pohľad na prezentácie (nepovinná časť, ale želateľná).
OBSAH: čo Vás zaujalo; na aké témy by ste sa radi niečo dozvedeli; čo by prezentácie mali a čo nemuseli obsahovať; nemalo by byť viacej konkrétnych príkladov?; otázky k prednášajúcemu.
NÁVÄZNOSŤ: súvislosť medzi prezentáciami a inými predmetmi; čím by sa mohli vzájomne dopĺňať;

Smile Zápis známok do indexu bude v miestnosti M-260 v utorok 7. júna 2011 a naposledy v utorok 14. júna 2011 vždy od 10:00 do 12:00.


Vybrané témy
Ďuriš Martin: Certifikáty a internetové prehliadače (Bezpečnosť / Certifikáty / Certifikačné autority)
Fraňo Tamás: Analyzujte možnosti využitia ZEP v SR a porovnajte s okolitými krajinami a situáciou v EU
Koči Roman: XML vs. relačné databázy - prípady použitia jednej a druhej technológie. Aktuálne využitie XML databáz v praxi. Výhľad do budúcnosti.
Nemsilajová M.: Analyzujte hlavne problémové oblasti dlhodobej archivácie elektronických dokumentov a popíšte možnosti riešenia

Miesto: F1-108 

Čas: Utorok 16:30

 

15.feb.2011   Úvodnná prednáška

22.feb.2011   PROFINIT (www.profinit.eu)

01.mar.2011  ARCGEO (http://www.arcgeo.sk/)

08.mar.2011  MICROSTEP (http://www.microstep-mis.com/)

22.mar.2011  TEMPEST (http://www.tempest.sk/)

29.mar.2011  NETHEMBA (https://www.nethemba.com/)

12.apr.2011 ACCENTURE ()   16:30 - 18:00

ACCENTURE ()   18:00 - 19:30

 


WIFI pripojenie: http://www.uniba.sk/?id=1846


22.2.2011
PROFINIT (New Frontier Group) (www.profinit.eu)
Jana Dvořáková: "XML databáza ako úložisko pre master dáta - výzva pre design i vývoj" - .pdf

Kľúčové slová:
XML database, data modeling, XML schema, XQuery

ABSTRAKT:
Hlavným hráčom v oblasti dátového manažmentu sú dlhodobo relačné databázy. S rozsiahlym nástupom XML technológií sa prirodzene vynoril nový typ logickej vrstvy dát založený práve na XML dátovom modeli a nový typ databázy nazývajúci sa všeobecne XML databáza. Prednáška priblíži túto inovatívnu technológiu, ktorá získava v praxi stále širšie uplatnenie a stáva sa stabilným prvkom v rámci ponuky riešení pre manažment dát. Zameria sa na reálny príklad použitia XML databázy pre úschovu kritických business dát v bankovom sektore. V príspevku budú zdôraznené prínosy riešenia založeného na XML databáze, ale aj typické úskalia, ktoré sa môžu objaviť pri designe a vývoji. Z pohľadu analýzy a designu bude prezentovaný koncept XML modelovania s cieľom poukázať na kľúčové rozdiely oproti klasickému relačnému modelovaniu. Z pohľadu vývoja bude prednáška konfrontovať dotazovanie v tradičnom SQL s dotazovaním v XML dotazovacom jazyku XQuery.

Témy semestrálnych prác:
 1. Charakterizácia a porovnanie formátov pre definíciu štruktuúry XML dokumentov: DTD, XML Schema, Relax NG. Aká je prespektíva jednotlivých formátov pre budúce použitie v praxi?
 2. Podpora XML v Oracle DB. Existujúce a chýbajúce funkcionality. Zhodnotenie, aký komfort poskytuje Oracle pri práci s XML formátom. Plán do budúcnosti - aké funkcionality plánuje Oracle zapracovať v ďalších verziách.
 3. Podpora XML v DB2. Existujúce a chýbajúce funkcionality. Zhodnotenie, aký komfort poskytuje Oracle pri práci s XML formátom. Plán do budúcnosti - aké funkcionality plánuje Oracle zapracovať v ďalších verziách.
 4. Podpora XML v MS SQL server. Existujúce a chýbajúce funkcionality. Zhodnotenie, aký komfort poskytuje Oracle pri práci s XML formátom. Plán do budúcnosti - aké funkcionality plánuje Oracle zapracovať v ďalších verziách.
 5. XML vs. relačné databázy - prípady použitia jednej a druhej technológie. Aktuálne využitie XML databáz v praxi. Výhľad do budúcnosti.
 6. Master Data Management - stručná charakterizácia. Prehľad aktuálneho stavu MDM projektov vo svete. Problémy, s ktorými sa tieto projekty stretávajú (aj business kontext). Vízia do budúcnosti (vrátane vlastného názoru autora).
 7. Sedna XML DB a Exist XML DB - charakterizácia a porovnanie. Podpora XML technológií, indexácia, optimalizácia, podporované API. Prípady použitia v praxi. Výhľad do budúcnosti.
 8. Nástroje pre automatické generovanie GUI - prehľad, vlastnosti, výhody a nevýhody, prípady použitia (aj nepoužitia).
 9. Charakterizácia a porovnanie XQuery a XSLT. Vlastnosti, povaha jazykov, výpočtová sila, užívateľský komfort. Prípady použitia - kedy je lepšie použiť XQuery a kedy XSLT.
 10. Charakterizácia štandardu SQL/XML - zahrnuté funkcionality, zhodnotenie štandardu zo strany autora (pokrýva všetky bežné funkcionality pri práci s XML? poskytuje použávateľovi dostatočný komfort?). Podpora v bežných relačných DB (Oracle, DB2, MS SQL server, MySQL, PosgreSQL).
 11. Podpora techniky "shredding" v relačných DB. Spôsob fungovania. Možnosti prispôsobenia mapovania zo strany používateľa pomocou anotovaného XSD, prípadne iné prístupy - charakterizácia, zhodnotenie komfortu používateľa.

1.3.2011
ARCGEO (www.arcgeo.sk)
Marek Doršic: "Geografické informačné systémy"

Kľúčové slová:
GIS, Crowdsoursing, geodatabáza, OGC

ABSTRAKT:
Geografické informačné systémy (GIS) sú kritickými systémami v čoraz väčšom počte organizácií. Ich využitie nie je len evidencia priestorových dát (el. vedenia, telekomunikačné siete, pozemné komunikácie, terén a okolité prostredie), ale najmä ich následná priestorová analýza a hľadanie súvislostí. S vývojom technológií, čoraz viac čerpajú aj zo sociálnych sietí. Napr. Crowdsoursing je moderná metóda zberu dát s využitím sociálnych sietí, ktorá poskytuje možnosť rýchleho, lacného a celoplošného zberu dát. Prednáška predstavuje GIS spolu s ich nasadením v praxi, spôsoby zberu a uloženia dát ako i štandardy v GIS pre dosiahnutie interoperability s ostatnými informačnými systémami.

8.3.2011
MICROSTEP (www.microstep-mis.com)
Andrej Lúčny: "Technologie pre monitorovacie systemy" - .pdf

Kľúčové slová:
monitorovaci system, systemy realneho casu, mapovanie objektov, anotovanie objektov, high availablity management, soft crash landing, watchdog

ABSTRAKT:
Monitorovacie systemy sa vyznacuju niekolkymi specialnymi poziadavkami: su v neustalej prevadzke, maju casto kriticke poslanie, bezia v realnom case, bezia automaticky alebo poloautomaticky, maju komplexny charakter a obrovske mnozstvo konfiguracnych parametrov. Na pokrytie tychto poziadaviek bolo vyvinutych niekolko technologii, ktore sa odzrkaluju na roznych urovniach vyvoja softveru pre tieto systemy. Vypichneme niektore z nich. Suvisia jednak s modularitou systemu a behom procesov v nom (high avaiablity management, soft crash landing, watchdog-y), jednak s trvacnostou infomacie v systeme a jej nastavenim (mapovanie a anotovanie objektov).

Témy semestrálnych prác:
 1. Uveďte ako príklad konkrétnu aplikáciu, v rámci ktorej vystupuje konfiguračný parameter a okrem persistentná informácia, ktorá konfiguračným parametrom nie je (t.j. jej časová platnosť nie je nekonečná, ale má význam aby prežila reštart programu)
 2. V čom spočíva marshalling a demarshalling? Aké požiadavky kladie plaforma Java na marshallovateľný objekt?
 3. Aký jednotný spôsob riešenia perzistencie, konfigurovateľnosti a distribúcie informácie presadzuje spoločnosť Sun v rámci platformy Java? Čo je nevýhodou tohto prístupu a aké alternatívne riešenia sa ponúkajú?
 4. Čo je reflekčný model a ako sa dá využiť pri marshallingu a mapovaní objektov do XML?
 5. Čo je to anotovaný objekt a aký význam anotácie majú? Uveďte príklad nejakej anotácie. Na akých platformách má vývojár k anotácie dispozícii?
 6. Aký spôsob mapovania objektov na XML presadzuje spoločnosť Sun? Ako pri nej postupuje vývojár? Aké alternatívy sa ponúkajú?

22.3.2011
TEMPEST (www.tempest.sk)
Marcel Zanechal: "PKI, ACA a ZEP na Slovensku" - .pdf

Študenti, ktorí sa trochu pripravia, môžu prísť s notebookmi (pozri WiFi pripojenie). Je však potrebné, aby mali nainštalované OpenSSL. Ideálne je napr. mať nainštalovaný Cygwin s OpenSSL package-om (stačí pri inštalácii Cygwin nezabudnúť v časti "Select packages" zakliknúť "OpenSSL: The OpenSSL runtime environment" - nesmie tam proste ostať "Skip", ale musí byť vidieť verziu pri openSSL). Takto pripravení študenti si budú môcť priebežne spolu s prednášajúcim vygenerovať RSA klúč, certifikát, importovať ho do úložiska a snáď aj podpísať ním nejaký e-mail.

Kľúčové slová:

ABSTRAKT
Prezentácia priblíži problematiku PKI, zmysel a proces budovania (A)CA. Analyzovaná bude problematika EP a špeciálne ZEP. Diskutované budú rozdiely medzi EP a ZEP, základné benefity používania ZEP a požiadavky na jeho vytvorenie. Priblížený bude vývoj slovenskej legislatívy pokrývajucej oblasť ZEP. V krátkosti budú prezentované aktuálne možnosti používania ZEP na Slovensku.

Témy semestrálnych prác:
 1. špecifikujte ZEP a predpoklady na jeho vytvorenia a porovnajte s "obyčajným" EP (technologicky aj legislatívne)
 2. analyzujte možnosti využitia ZEP v SR a porovnajte s okolitými krajinami a situáciou v EU
 3. analyzujte problematiku medzinárodneho uznávania ZEP v rámci EU
 4. analyzujte význam a dôvody zahrnutia dlhodobej archivácie elektronických dokumentov medzi akreditované certifikačné služby
 5. analyzujte hlavne problémové oblasti dlhodobej archivácie elektronických dokumentov a popíšte možnosti riešenia
 6. analyzujte dôvody nutnosti certifikácie aplikácie na vyhotovenie ZEP, hlavne problémové oblasti, možnosti riešenia a tažiskové oblasti procesu posudzovania (auditu aj certifikačného procesu)

29.3.2011
NETHEMBA (www.nethemba.com)
Pavol Luptak: "Obfuscation attacks" (obfuscate = zatemniť hlavu, otupiť myseľ, popliesť, zmiasť)

ABSTRAKT:
The goal of this presentation is to describe typical obfuscation attacks that allow attacker to bypass standard security measures such as various input filters, output encoding routines that are used in Web Application Firewalls (WAFs) or Web-based intrusion detection and prevention systems. These attacks include different networking tricks, polymorphic shellcode and various code techniques.

Prezentáciu nájdete tu: http://www.nethemba.com/bypassing-waf.pdf
Dokument k prezentácii: http://www.nethemba.com/bypassing-waf-proceedings-final.pdf

Témy semestrálnych prác:
 1. Vytvoriť non-alphanumerický javascript kód, ktorý spraví: alert(document.cookie)
 2. Skrátiť aspoň o 3 bajty (pri zachovaní funkčnosti) non-alphanumerický javascript kód, ktorý spraví 'alert(1)' uvedený na strane 6 dole:
  http://www.nethemba.com/bypassing-waf-proceedings-final.pdf
 3. Napísať ukážku lokálneho SQL injection útoku pri použití lokálneho DB úložiska, čo je možné v HTML5:
  http://www.darkreading.com/vulnerability-management/167901026/security/application-security/224701560/index.html

12.4.2011
ACCENTURE () 16:30 - 18:00
Michal Steskal: "Delivering Big Projects (Part 1: From idea to design)"
12.4.2011
ACCENTURE () 18:00 - 19:30
Peter Zozom: "Delivering Big Projects (Part 2: From design to production)"

Kľúčové slová:
application lifecycle, v-model, applications integration, application design, application development, application testing, application deployment

ABSTRAKT:
The goal of these presentations is to provide insight into delivery process of big projects aimed at developing and delivering of enterprise applications. We will walk through all stages of application delivery: from client's idea to real application in production environment. We will outline key challenges on the route and also we'll provide real-life examples.


Kontakt Hlavná stránka © 2012