Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-130 Architektúry orientované na služby – princípy a technológie
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 25/75
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša Dr. Josef Withalm
prednáša Mgr. Pavol Mederly
www stránka: http://new.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/soa

Cieľ:

Úvod do problematiky architektúr orientovaných na služby.

Sylabus:
  1. Všeobecný úvod do problematiky architektúr orientovaných na služby
  2. Modelovanie podnikových procesov a jeho softvérové aspekty
  3. Integračný middleware a súvisiace štandardy (CORBA, DCOM, .Net, J2EE, ...)
  4. Prostriedky na integráciu typu „Business to Business“ (B2B)
  5. Webové služby a ich pokročilé aspekty (orchestrácia, zachytenie sémantiky)
  6. Podniková zbernica služieb (Enterprise Service Bus) – kontajnery, služby, procesy, komunikácia
  7. Použitie konkrétnych nástrojov v oblasti architektúr orientovaných na služby
Literatúra:

CHAPPELL, D. Enterprise Service Bus. O’Reilly, 2004
KRAFZIG, D., BANKE, K., SLAMA, D. Enterprise SOA. Prentice Hall, 2005
MARKS, E., BELL M. Service-Oriented Architecture. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2006


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012