Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-530 Multimédiá
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 2
Vyučujúci:prednáša Ľubomír Lúčan CSc.
www stránka:

Cieľ:

Zoznámiť sa so základnými pojmami z oblasti multimédií, trendmi. Získať prehľad používaného softvéru na prácu s grafikou, animáciami, zvukmi, digitálnym videom a autorského softvéru. Rozvíjať tvorivosť.

Sylabus:

Multimédiá, základné pojmy, príklady, multimediálny počítač, tvorba multimédií; grafika – základné pojmy, formáty, programy na tvorbu grafiky; animácia – základné pojmy, formáty, programy na tvorbu animácii; zvuky - základné pojmy, formáty, programy na editáciu zvukov; digitálne video - základné pojmy, formáty, programy na úpravu videa; autorské systémy.

Literatúra:

Holsinger, E.: Jak pracují multimedia, Brno, UNIS 1995
Kireš, M., Šnajder, Ľ., Kalakay, R.: Multimédiá pre učiteľa, Bratislava, ÚIPŠ 2002
Ružický, E.: Úvod do počítačovej grafiky, Bratislava, UK 1991
Salanci, Ľ.: Práca s grafikou. Bratislava, SPN 2000
www.w3schools.com/media
www.scantips.com


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012