Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-177 Matematická analýza (3)
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: zimný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Kristína Rostás PhD.
www stránka:

Cieľ:

Teória funkcií viac premenných. Základy teórie diferenciálnych rovníc.

Sylabus:

Euklidov m-rozmerný priestor. Funkcie viac premenných a zobra-zenia. Limita postupnosti, funkcie a zobrazenia. Kompaktné a súvislé množiny. Spojitosť funkcií a zobrazení. Vlastnosti spojitých zobrazení na kompaktných a súvislých množinách. Banachova veta o pevnom bode a jej aplikácie. Diferenciálny počet funkcií viac premenných. Extrémy funkcií viac premenných. Viazané extrémy. Diferenciálne rovnice. Cauchyho úloha. Metóda separácie premenných. Lineárne diferenciálne rovnice. Lineárne diferenciálne rovnice s konštantnými koeficientami. Metóda variácie konštánt.

Literatúra:
M. Gera, V. Ďurikovič: Matematická analýza
Kluvánek, L. Mišík, M. Švec: Matematika I , II
Bock, Ľ. Marko: Obyčajné diferenciálne rovnice, skriptá FEI STU
M. Greguš, V. Šeda, M. Švec: Obyčajné diferenciálne rovnice

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012