Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-AIN-550 Základy spracovania obrazu
Odporúčaný ročník: 3.
Semester: letný
Rozsah: K3
Hodnotenie: 50/50
Počet kreditov: 4
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.
www stránka:
Predmet je v tomto akademickom roku suspendovaný.

Cieľ:

Predmet poskytuje základné vedomosti zo spracovania obrazu na úrovni úvodného kurzu, prináša mu teoretické a praktické vedomosti, ako narábať s vizuálnou informáciou pri jej získavaní, predspracovaní, segemtnácii a rozpoznaní.

Sylabus:
  1. Úvod do problematiky.
  2. Digitalizácia obrazu a jeho vlastnosti.
  3. Dátové štruktúry pre analýzu obrazu.
  4. Predspracovanie obrazu.
  5. Segmentácia (základné prístupy).
  6. Reprezentácia tvaru a jeho popis.
  7. Rozpoznávanie obrazu (základné prístupy).
  8. Lineárne diskrétne obrazové transformácie.
  9. Kompresia obrazových dát.
  10. Prípadové štúdie (vybrané témy).
Literatúra:

Šonka-Hlaváč-Boyle (1993, 1999) Image Processing, Analysis and Machine Vision


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012