Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-150 Matematická analýza (2)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Zbyněk Kubáček CSc.
www stránka:

Cieľ:

Základné pojmy a tvrdenia neurčitého a určitého Riemannovho integrálu a nekonečných číselných a funkcionálnych radov.

Sylabus:
Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012