Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-110 Matematická analýza (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: zimný
Rozsah: P2,C2
Hodnotenie: 40/60
Počet kreditov: 5
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Zbyněk Kubáček CSc.
prednáša Mgr. Peter Otčenáš
www stránka:

Cieľ:

Základné pojmy a nástroje diferenciálneho počtu reálnych funkcií jednej premennej.

Sylabus:
Literatúra:

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012