Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-224 Teória informácie a teória kódovania (1)
Odporúčaný ročník: 1.
Semester: letný
Rozsah: P4
Hodnotenie: 0/100
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša doc. RNDr. Daniel Olejár PhD.
www stránka: http://www.dcs.fmph.uniba.sk/index.php/tk

Cieľ:

Poskytnúť základy teórie nerovnomerných kódov a samoopravných kódov. Naučiť konštruovať a používať kódy.

Sylabus:

Základné pojmy teórie kódovania. Rozdeliteľné, silne rozdeliteľné kódy. Kraftova-McMillanova nerovnosť. Prefixový kód. Cena kódu. Kvázioptimálne kódy a optimálny kód. Konštrukcia optimálneho kódu. Kódovanie Markovovského zdroja. Kódovanie s predpoveďou. Geometrické princípy samoopravných kódov. Lineárne kódy. Cyklické kódy. BCH-kódy. Metódy kódovania a dekódovania. Shannon Gallagerova veta. Zisk z kódovania. Kódovanie vizuálnej a zvukovej informácie.

Literatúra:
Jablonský S.V., Lupanov O.B.: Diskrétna matematika a matematické otázky kybernetiky (rusky)
Adámek J: Kódování, SNTL 1989.
Hamming R.W.: Coding and Information Theory, Prentice Hall, 1980
Daniel Olejár, Martin Stanek: Úvod do teórie kódovania. Učebné texty na http://www.dcs.fmph.uniba.sk.

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012