Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
1-INF-516 Princípy tvorby softvéru
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: letný
Rozsah: K4
Hodnotenie: 25/75
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:prednáša RNDr. Tomáš Kulich PhD.
www stránka:

Cieľ:

Vysvetliť základy najvýznamnejších metód špecifikácie softvérových systémov a ukázať príklady analytických architektúr reálnych softvérových systémov.

Sylabus:

Objektový návrh, princípy SOLID, dependency injection, statické vs. dynamické jazyky, pokročilé programovacie techniky (funkcionálne programovanie, multi-threading vs. event-loop, Reactor, Futures, ORM).
Agilné vs vodopádové metodológie vývoja, UML, testovanie, refactoring, continuous integration, estimácie, tvorba špecifikácie, VCS (Git), problematika startupov, Lean metodológia.

Literatúra:

Šešera, Ľ.: Špecifikácie softvérových systémov – nevydané skriptá MFF UK
Šešera, Ľ. a kol.: Analytické dátové vzory - nevydané skriptá MFF UK
Booch, G., Rumbaugh, J., Jacobson, I.: The Unified Modeling Language User Guide, Addison-Wesley, 1998
Jacobson, I., Booch, G., Rumbaugh, J..: The Unified Software Development Process, Addison-Wesley, 1999
Hay, D.C.: Data Model Patterns: Conventions of Thought, Dorset House, 1996


Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012