Neprihlásený používateľ
Cesta: Menu > Štúdium > Zoznam predmetov
2-INF-150 Strojové učenie
Odporúčaný ročník: 2.
Semester: zimný
Rozsah: P3,C1
Hodnotenie: 10/90
Počet kreditov: 6
Vyučujúci:
www stránka: http://dai.fmph.uniba.sk/courses/ml/

Cieľ:

Oboznámiť so základnými matematickými modelmi učenia skúmanými v oblasti strojového učenia. Formalizácia a analýza rôznych algoritmických procesov metódami výpočtovej teórie učenia.

Sylabus:

Učenie sa z príkladov. Koncepty, učenie sa konceptov. Induktívna inferencia. Modely identifikácie konceptov: presná identifikácia, PAC (Probably Approximately Correct) učenie, aktívne učenie. Occamova britva. Analýza rôznych reprezentačných schém z pohľadu učenia: booleovské funkcie v disjunktívnom normálnom tvare, rozhodovacie stromy, deterministické konečné automaty, geometricky definované hypotézy, neurónové siete. Hlasovacie schémy, boosting. Aplikácie metód strojového učenia v oblasti dolovania dát (data mining). Induktívne logické programovanie.

Literatúra:
M. Anthony, N. Biggs: Computational Learning Theory. Cambridge University Press, 1992
M. Kearns, U. Vazirani: An Introduction to Computational Learning Theory. MIT Press, 1994
T. Mitchell: Machine Learning. McGraw Hill, 1997
P. Návrat a kol.: Umelá inteligencia. STU Bratislava, 2002

Informačný list predmetu z AISu

Kontakt Hlavná stránka © 2012